Tính năng kiểm kho của FFood được sử dụng để thống kê số lượng tồn kho hàng hóa/nguyên liệu trên hệ thống so với số...